Bedooin · Smart Travel
Estem planificant les teves vacances... Cercant els millors serveis i preus disponibles:
100.000 allotjaments
423 aerolínies
Cotxes i trasllats
Activitats essencials
Bedooin · Smart Travel
Carregant informació de l’allotjament només seran uns segons
Close
Disculpeu!
No hi ha vols disponibles per a les dates escollides
Aquest viatge no és cotitzable on-line per aquesta data i ocupació.
No hi ha cotxes o trasllats disponibles per a les dates escollides
No hi ha activitats disponibles per a les dates escollides
Si us plau contacteu-nos i us enviarem el pressupost sol.licitat. Envieu-nos un mail a info@touristforum.net o truqueu-nos a
Barcelona: 93 331 43 01
Madrid: 91 758 56 41
Close
Envia a un amic!

Termes i condicions

Dades de l’agència propietària de la web

La present web es propietat de l’agència de viatges Bedooin Tech Ventures, S.L. (d’ara en endavant, “Bedooin”), que te el seu domicili social a Barcelona (Espanya), Passeig Sant Antoni 22-24, y NIF B65928202.

La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43536, Foli 36, Fulla 431693, Inscripció 1. Així mateix, està en possessió de l’autorització administrativa per a actuar com a agència de viatges número GC-002845, atorgada per la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l’article 12.2 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de regulació de las agències de viatges, s’informa al consumidor que aquesta agència de viatges disposa d’una garantia individual (pòlissa de caució número N-05417684) amb l’asseguradora Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros ( datos de contacto de la aseguradora: Passeig de Gràcia 2, 2ª planta, 08007 Barcelona. Tel. 93 484 08 27) que respondrà únicament en cas d’insolvència o fallida de l’agència, del reemborsament dels fons dipositats i de la repatriació del consumidor en aquells suposats en que aquest hagi adquirit un viatge combinat.

Així mateix, informem que Bedooin disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil (nº de póliza N-5417538) amb l’asseguradora Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Serveis - Aplicació de les Condicions Generals

Bedooin li ofereix aquest lloc web a condició que l'Usuari accepti de forma íntegra els termes i condicions generals continguts en el present apartat, constituint els mateixos el contingut del Contracte que mitjançant el present ús de la pàgina web es subscriu entre el "Usuari" i Bedooin. Es considerarà a tots els efectes que el fet que l'Usuari reservi un servei a través d'aquest lloc web constitueix per si mateix la seva acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions generals que es consideren automàticament incorporats al contracte.

Com que Bedooin és un intermediari en la venda d'una varietat de productes i serveis turístics (reserves de vols, lloguer de cotxes, reserves d'hotel, etc.) relacionats amb els viatges en què intervenen diferents proveïdors, cal advertir que cada proveïdor té els seus propis termes i condicions de venda i cancel•lació. Per tant, en la contractació, a més de les presents condicions generals, s'aplicaran les condicions particulars de cada proveïdor, de manera que el viatger ha d'assegurar-se de llegir-les i entendre-les.

L'usuari declara que és major d'edat (és a dir, té, almenys, 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest lloc web de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que comprèn i entén en la seva totalitat. L'Usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d'aquest lloc web que es produeixi per la seva acció de reservar qualsevol tipus de servei dels que aquí s'ofereixen.

L'usuari així mateix declara que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització del mateix, és vertadera, completa i precisa i es compromet a facilitar les dades que se sol•liciten com imprescindibles a fi d'assegurar la serietat de les seves peticions d'informació o de reserves.

Confirmació de la reserva i entrega de la documentació de viaje

Després de completar la seva reserva a través de la pàgina web de Bedooin, i en un termini màxim de 24h laborals, l'usuari rep una confirmació de reserva per correu electrònic. L’usuari és responsable de comprovar immediatament l'exactitud de les dades de la confirmació (com nom, data de sortida, destí, etc) i d'informar a Bedooin de qualsevol error que hagués pogut ocórrer durant el procés de registre. En el cas d'errors comesos pel client durant el procés de reserva, poden existir càrrecs addicionals que serien aplicables inclús en el cas en que l'usuari proporcionés informació addicional en menys de 24 hores. La documentació de viatge s’envia generalment als clients via electrònica sempre que sigui possible, ja sigui 25 dies abans de la sortida o quan s'efectuï el pagament final. Es prega als viatgers que imprimeixin la documentació rebuda.

Pagament

En el moment de la reserva, Bedooin sol•licitarà un pagament amb la finalitat de mantenir la reserva al viatger. Aquest pagament en el moment d'efectuar la reserva correspondrà al 50% de l'import total del viatge reservat. El 50% c restant del preu del viatge es realitzarà fins a 15 dies abans de la sortida. Els pagaments poden fer-se mitjançant transferència bancària o amb les principals targetes de dèbit i crèdit. Tots els costos associats a les transferències bancàries han de ser sufragats pel viatger.

L'agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per el desistiment abans de la sortida si el consumidor no realitza qualsevol dels pagament previstos en els apartats anteriors en el termini que correspongui.

Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol•licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l'agència tal situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix. D'acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la qual la seva mobilitat per participar en el viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel•lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants en el viatge.

Modificació del contracte

Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol•licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, l'itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem referit a les prestacions i l'agència pot efectuar-los, aquesta podrà exigir l'abonament de les despeses addicionals justificades que hagués causat aquesta modificació així com una prima per modificació de la reserva que no podrà excedir del 3% del preu del viatge.

 • 1. Els canvis en els detalls del nom no estan permesos per moltes línies aèries i altres proveïdors. Bedooin procurarà en tot cas fer un canvi si cal, però s'ha de tenir en compte que la majoria de les companyies aèries i proveïdors tracten un canvi de nom com una cancel•lació, aplicant les condicions normals de cancel•lació i les despeses associades.
 • 2. Els vols s'han d'agafar en l'ordre en què apareixen a la confirmació del bitllet electrònic. Si el viatger planeja no agafar algun d'aquests vols reservats, haurà de contactar amb la companyia aèria amb la major antelació possible per consultar les opcions. Si el viatger no es presenta a l'embarcament d'algun dels vols reservats, la companyia podrà registrar com un "no-show", el que podria resultar en que l'itinerari de vol sencer es cancel•li.
 • 3. Abans de la sortida, l'agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització de les finalitats d'aquest segons les seves característiques generals o especials. En el supòsit que l'agència es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en coneixement del consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en la qual es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l'agència dins els tres dies següents al que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s'entendrà que opta per la resolució del contracte.
Revisió del preu
 • 1. L'agència només podrà revisar el preu, a l'alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu del viatge. A més, aquesta revisió només es podrà dur a terme per ajustar l'import del preu del viatge a les variacions:
  • Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
  • Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant.
  • De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d'aeroport, embarcament, desembarcament i similars incloses en el preu.
 • 2. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contra valor de la moneda del país de destinació i els preus, taxes i impostos aplicables en la data de reserva.
 • 3. Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu del viatge, l'agència ho posarà immediatament en coneixement del consumidor, qui podrà resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l'agència dins els tres dies següents a que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s'entendrà que opta per la resolució del contracte.
Cessió de la reserva
 • 1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el contracte per realitzar el viatge combinat.
  • La cessió s'ha de comunicar per qualsevol mitjà a l'agència
  • serà gratuïta (quant a despeses de gestió) si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d'inici del viatge.
  • Si es vol dur a terme amb posterioritat i l'agència pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor una prima per cessió que no excedirà del 3% del preu del viatge.
 • 2. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l'agència del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que pugui haver causat la cessió.
Dret de desistiment del consumidor
 • 1. El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. No obstant això, si aquest desistiment es produeix dins dels 15 dies anteriors a la sortida del viatge, haurà d'abonar una penalització en funció del temps que falti per a la sortida, que serà de:
  • El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 10 i de menys de 15 dies.
  • El 15% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre els 10 i 3 dies.
  • El 25% del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.
 • 2. En tots els casos, el consumidor ha d'abonar les despeses de gestió (50 €) i les d' anul·lació que produeixi el desistiment de cada un dels serveis que conformen el viatge.
 • 3. El consumidor no haurà d'abonar percentatge en concepte de penalització si el desistiment té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l'accident o malaltia greus del consumidor o d'alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge.
 • 4. Conegut el desistiment, l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim d'un mes, deduïdes les despeses de gestió i, si s'escau, les despeses d'anul·lació justificades i les penalitzacions.
 • 5. El desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de l'agència.
Cancel·lació del viatge per part de l'organizador
 • 1. Bedooin té dret a rescindir el contracte per circumstàncies excepcionals, que es consideren circumstàncies que són de tal naturalesa que raonablement no podrien haver evitat fins i tot si s'haguessin pres totes les mesures raonables.
 • 2. Si el paquet de viatge és cancel•lat per Bedooin, després de la confirmació de la reserva i abans de la data de sortida de viatge, el viatger té dret a:
  • Que li reemborsin en el termini màxim d'un mes totes les quantitats pagades
  • Que, sempre que l'agència pugui proposar-s'ho, li ofereixin un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert és de qualitat superior, l'agència no li exigirà cap suplement. També podrà acceptar la realització d'un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas l'agència li deduirà la diferència de preu.
 • 3. Si la cancel•lació del viatge es comunica dins del mes anterior a la sortida, l'agència haurà d'abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:
  • El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i de menys de 30 dies.
  • El 10% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre els 15 i 3 dies. I de una quarta part del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.
  • El 10% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre els 15 i 3 dies. I de una quarta part del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.
 • 4. No hi ha obligació d'indemnitzar en els següents supòsits:
  • Quan la cancel•lació del viatge es deu a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
  • Quan la cancel · lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l'exigit en el contracte per al viatge combinat. En aquest cas, l'agència ha de comunicar per escrit la cancel · lació al consumidor abans de la data límit fixada en el contracte. Si no, l'agència ha de notificar la cancel · lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida.
Falta de presentació a la sortida
 • 1. Hi haurà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no dur a terme el viatge i no es presenta en el temps i lloc previstos per a la sortida. En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats lliurades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.
 • 2. No obstant, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin les quantitats lliurades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d'anul•lació. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l'accident o malaltia greus del consumidor o d'alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a l'agència aquesta impossibilitat abans de la sortida.
Comportament del client

És responsabilitat del viatger garantir que, durant les vacances o durant l'ús d'un servei / producte, no es comporta de manera inadequada, causant ofensa o perill a altres, o posant en risc propietats alienes. Si el comportament del viatger és inadequat, causa ofensa o perill a altres, o posa en risc propietats alienes, Bedooin i / o els seus proveïdors (per exemple, personal aeri) pot cancel • lar la reserva del viatger, en aquest cas la responsabilitat cap al viatger per part de Bedooin i dels seus proveïdors quedarà immediatament anul • lada i el viatger no tindrà dret a cap reemborsament del viatge, a cap compensació ni al reemborsament de qualsevol cost o despesa en què el viatger pugui incórrer com a resultat de la seva finalització. A més, el viatger serà responsable de reemborsar Bedooin les despeses que se li puguin exigir com a resultat de la seva finalització.

Reclamacions durant el viatge
 • 1. Quan el consumidor comprovi durant la realització del viatge que hi ha algun defecte o es produeix la manca de prestació d'algun servei contractat, haurà de comunicar al mateix lloc i el més aviat possible per tal d'obrar amb diligència per trobar les solucions adequades. En aquest context, el viatger ha d'informar, en la següent seqüència, a: el prestador del servei de què es tracti, el representant local de serveis o, si no estan presents o disponibles, Bedooin.
 • 2. La comunicació s'haurà de dur a terme per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància i comunicada durant la realització del viatge. Si realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats, el document que l'acrediti l'exonerarà d'aportar ulteriors proves sobre l'existència del defecte, llevat que l'organitzador o el prestador del servei hagin comprovat en presència del consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades, i així ho hagin fet constar.
 • 3. Si el consumidor no realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats, i com a resultat el proveïdor de serveis o l'organitzador del viatge no tingui l'oportunitat de trobar una solució adequada in situ, tot dret a indemnització pot estar limitat o exclòs.
Reclamacions després del viatge
 • 1. Si una reclamació no s'ha resolt satisfactòriament això ha de ser comunicat a Bedooin per escrit. El viatger haurà d'adjuntar en aquest moment una còpia de la reclamació interposada en destí.
 • 2. Bedooin contestarà per escrit en el termini màxim de 30 dies després de la recepció de la reclamació. El client també podrà sol•licitar a les administracions competents que intervinguin com mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per a l'agència de viatges, per la qual cosa ha de valorar cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l'administració a sol•licitud del consumidor.
 • 3. Si el conflicte no es resol per cap d'aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d'acudir a la via arbitral o judicial. S'adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.
 • 4. En cas que el client decidís acudir a la via judicial, s'adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en què va finalitzar o hauria d'haver finalitzat el viatge.
Requisits d'entrada per a turistes

És responsabilitat del viatger complir amb els requisits d'immigració (passaport, visat i altres) aplicables al seu itinerari . El viatger ha de confirmar aquests requisits amb les ambaixades i / o consolats corresponents. Bedooin no accepta cap responsabilitat en el cas de que el viatger no pugui viatjar degut a no complir amb aquests requisits.

Assegurança

L'assegurança de viatge és una part vital d'un viatge. Bedooin recomana encaridament que el viatger contracti una assegurança amb àmplies cobertures durant la durada del viatge. Bedooin pot encarregar-se de la contractació d'assegurances de viatge i oferir-ho com un servei opcional en els paquets de viatge.

Ús dels nostres Serveis i Missatge

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis web de Bedooin només per realitzar reserves o compres legítimes i a no realitzar reserves falses. L'usuari només utilitzarà el lloc web i els serveis de Bedooin de conformitat amb la llei aplicable. Sense la prèvia autorització per escrit de Bedooin, l'usuari no podrà (a) accedir, controlar o copiar qualsevol contingut o informació del lloc web de Bedooin, o (b) incorporar qualsevol part de la pàgina web de Bedooin en qualsevol altre lloc web. La pàgina web de Bedooin pot contenir enllaços a llocs web de tercers, sempre només com una conveniència per el viatger. L'usuari ha de prendre les precaucions necessàries per assegurar que els enllaços als que accedeix estan lliures de virus, troians o altres mecanismes destructius. L'existència d'aquests enllaços no implica que Bedooin aprova aquests llocs web o qualsevol contingut inclòs. Bedooin no és responsable d'aquestes pàgines web o continguts o pràctiques de privacitat de dades dels esmentats llocs web.

Canvis en els Termes i Condicions

Bedooin es reserva el dret de canviar o actualitzar els termes i condicions relacionats amb l'ús del lloc web de manera puntual i sense previ avís. La versió actualitzada de les condicions generals es mostrarà al lloc web des de la data en què els canvis entrin en vigor. L'ús continuat del lloc web després de qualsevol canvi en les condicions generals, constituirà l'acceptació per l'usuari dels esmenats canvis.Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, informem als usuaris de la Web www.bedooin.com (en endavant la Web), que les dades recollides a través dels formularis posats a disposició de la Web seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal, titularitat de Bedooin Tech Ventures s.l.

Les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxer automatitzat, amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis; enviar-li informació i publicitat sobre les ofertes, promocions i recomanacions que puguin ser del seu interès.

Bedooin Tech Ventures, s.l. (en endavant Bedooin) amb Cif B65928202 amb domicili al Passatge Sant Antoni 22, Barcelona, com a responsable del citat fitxer garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades facilitades a la vegada que en respecta la seva confidencialitat.

Amb caràcter previ a qualsevol obtenció de dades personals, Bedooin posarà a disposició dels seus usuaris la seva política de Protecció de Dades. L’usuari té la opció de donar la seva acceptació i el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per part de Bedooin conforme amb la present política de protecció de dades.

No obstant si no accepta les condicions de la política de dades , l’usuari no podrà fer ús dels serveis prestats per Bedooin.

Com sigui que la prestació de serveis es realitza, entre d’altres, a usuaris que conformen una unitat familiar, i com sigui també que és necessària la complementació de les dades personals referides a menors d’edat, Bedooin prohibeix expressament que els menors de 14 anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

Així mateix, mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, vostè presta el seu consentiment per tal de transferir les seves dades als destinataris en els termes i condicions anteriorment citats, amb destinació a qualsevol país del món, inclús a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LOPD.

D’altra banda, mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, vostè dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a tercers, o a tercers vinculats a Bedooin en virtut de l’article 42 del Codi de Comerç, amb la finalitat de dur a terme accions de Màrqueting directe sobre productes i serveis que estimem puguin ser del seu interès, oferir-li informació sobre els mencionats productes i serveis i realitzar accions de prospecció comercial, a fi i efecte de crear un perfil comercial de l’usuari o client que ens permeti oferir-li una atenció personalitzada.

No obstant vostè podrà revocar el seu consentiment per a la cessió de dades a tercers amb finalitats comercials en qualsevol moment, de forma simple i gratuïta, a través de l’enllaç que rebrà en cada una de les comunicacions comercials que rebi. Vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, davant aquesta entitat mitjançant mail a la següent direcció: info@bedooin.com.

VIGÈNCIA

Les presents condicions generals han estat redactades amb data 20 de maig de 2015 i tenen una vigència indefinida mentre no siguin modificades.